قیمت برای شما 40,000تومان

شامل: کتاب - فیلم های آموزشی- تمرین
سه برنامه جانبی SPATIAL-3D-NETWORK در ArcGIS
مکان یابی و پهنه بندی-سه بعدی سازی- مدل سازی در Model Builder - مدل های رقومی ارتفاع-TIN- نقشه های شیب و جهت و تحلیل های سطح زمین- نیمرخ مسیر- فاصله- تحلیل شبکه- بهترین و کوتاه ترین مسیر- محدوده دسترسی و...