ره آسمان درون است پر عشق را بجنبان**** پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند (مولانا)